Legea nr. 295 din 28 iunie 2004
- cu privire la regimul armelor si al munitiilor

Legea nr. 61 din 27 septembrie 1991
- privind sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice

Legea nr. 60 din 23 septembrie 1991
- privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice

Legea nr. 17 din 2 aprilie 1996
- privind regimul armelor de foc si al munitiilor

Legea nr. 252 din 10 iunie 2003
- privind registrul unic de control

Legea nr. 12 din 6 august 1990
- privind protejarea populatiei impotriva unor activitati comerciale ilicite

Legea nr. 7 din 18 februarie 2004
- privind codul de conduita al functionarilor publici republicata

Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999
- privind Statulul functionarilor publici republicata

Legea nr. 371 din 20 septembrie 2004
- privind infiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare (actualizata pana la data de 17 iunie 2005)

Alege să nu devii victimă a traficului de fiinţe umane!

Nu te regăsi in procentul victimelor unei agresiuni!

Abuzul fizic!

Abuzul sexual!

Nu deveni o pradă uşoară!

Să nu ajutăm hoţii în meseria lor!

Prudenţa este cea mai bună pază şi nu costă!

Paza bună trece primejdia rea!

Şi tu poţi deveni victima tâlhăriei!

Recomandări pentru circulaţia în condiţii specifice de iarnă.

Să prevenim furturile de bagaje şi portofele!

Sfaturi pentru protecţia turiştilor străini.

"Legea pumnului"

Drogul- un paradis al iluziilor, un flagel cu consecinţe tragice.

Spuneţi nu corupţiei!

Pentru a preveni dispariţia copilaşului tău.

Prevenirea nu are vacanţă!

Încrederea între cetăţean şi poliţistul local

Poliţia locală ca poliţie de proximitate

Obiectivele noastre 

LEGE   Nr. 60 din 23 septembrie 1991

privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice

EMITENT:     PARLAMENTUL

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 192 din 25 septembrie 1991

 

    Parlamentul României adopta prezenta lege.

 

    CAP. 1

    Dispoziţii generale

 

    ART. 1

    Libertatea cetăţenilor de a-şi exprima opiniile politice, sociale sau de alta natura, de a organiza mitinguri, demonstratii, manifestatii, procesiuni şi orice alte întruniri şi de a participa la acestea este garantată prin lege. Asemenea activităţi se pot realiza numai paşnic şi fără nici un fel de arme.

    Adunările publice - mitinguri, demonstratii, manifestatii, procesiuni şi altele asemenea - ce urmează sa se desfăşoare în pieţe, pe căile publice ori în alte locuri în aer liber se pot organiza numai după declararea prealabilă prevăzută de prezenta lege.

    ART. 2

    Adunările publice trebuie sa se desfăşoare în mod paşnic şi civilizat, cu protecţia participanţilor şi a mediului ambiant, fără sa stînjenească folosirea normală a drumurilor publice, a transportului în comun, cu excepţia celor autorizate, funcţionarea instituţiilor publice sau private, a celor de învăţămînt, cultura şi sănătate, a unităţilor economice ori sa degenereze în acţiuni turbulente de natura a pune în primejdie ordinea şi liniştea publica, siguranta persoanelor, integritatea corporală, viata sau bunurile acestora ori ale domeniului public.

    ART. 3

    Nu trebuie declarate, în prealabil, adunările publice al căror scop îl constituie manifestările cultural-artistice, sportive, religioase, comemorative, cele ocazionate de vizite oficiale ori care se desfăşoară în incinta sediilor ori imobilelor persoanelor juridice de interes public sau privat. În cazul în care organizatorii unor astfel de adunări publice deţin indicii sau date ca desfăşurarea lor s-ar putea solda cu acte de dezordine ori ar putea sa ducă la manifestări violenţe, au obligaţia sa solicite, din timp, primăriilor şi organelor locale ale poliţiei, sprijin de specialitate.

    ART. 4

    Primăriile municipale, orăşeneşti sau comunale şi organele locale ale poliţiei sunt obligate sa asigure condiţiile necesare în vederea desfăşurării normale a adunărilor publice, iar organizatorii au obligaţia sa întreprindă acţiunile ce se impun pentru ca acestea sa se desfăşoare în conformitate cu prevederile art. 2.

    ART. 5

    Organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice sunt interzise în imediata apropiere a garilor, porturilor, aeroporturilor, statiilor de metrou, spitalelor, obiectivelor militare, a unităţilor economice cu instalaţii, utilaje sau maşini cu grad ridicat de pericol în exploatare.

    De asemenea, este interzisă desfăşurarea simultană a doua sau mai multe adunări publice distincte, în acelaşi lor sau pe aceleaşi trasee, indiferent de caracterul acestora.

 

    CAP. 2

    Declararea prealabilă a adunărilor publice

 

    ART. 6

    Organizarea adunărilor publice se declara la primăriile municipale, orăşeneşti sau comunale, pe teritoriul cărora acestea urmează sa se desfăşoare.

    ART. 7

    Organizatorii adunărilor publice vor depune declaraţie scrisă la primărie, cu cel puţin 3 zile înainte de data desfăşurării acestora, în care trebuie sa menţioneze denumirea sub care este cunoscut grupul organizator, scopul, locul, data, ora începerii şi durata acţiunii, traseele de acces şi de dispersare, numărul aproximativ al participanţilor, persoanelor împuternicite sa asigure şi sa răspundă de măsurile de organizare, serviciile pe care le solicita din partea primăriei şi a organelor locale ale poliţiei, potrivit modelului din anexa.

    ART. 8

    Primăriile, în cazuri justificate, cu acordul organizatorilor, pot sa modifice unele elemente cuprinse în declaraţia prealabilă a acestora.

    ART. 9

    Sunt interzise adunările publice prin care se urmăreşte:

    a) propagarea ideilor totalitare de natura fascista, comunista, rasista, şovină sau ale oricăror organizaţii terorist - diversioniste;

    b) organizarea unei lovituri de stat sau altei acţiuni contrare siguranţei naţionale;

    c) încălcarea ordinii, siguranţei sau moralităţii publice, a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor ori punerea în pericol a sănătăţii acestora.

    ART. 10

    Primăriile pot, cu consultarea organului local al poliţiei, sa interzică organizarea adunării publice, dacă deţin date din care rezulta ca desfăşurarea acesteia ar duce la încălcarea prevederilor art. 2 sau dacă, în perioada, locul şi pe traseele unde aceasta ar urma sa aibă loc, se executa lucrări edilitar - gospodăreşti de amploare.

    ART. 11

    Decizia prin care se interzice desfăşurarea adunării publice se comunica în scris organizatorului, cu arătarea motivelor care au determinat-o, în termen de 48 de ore de la primirea declaraţiei scrise.

 

    CAP. 3

    Obligaţii privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice

 

    SECŢIUNEA  1

    Obligaţiile organizatorilor şi participanţilor la adunările publice

    ART. 12

    Organizatorii adunărilor publice sunt obligaţi:

    a) sa înregistreze declaraţiile de desfăşurare a adunărilor publice la organele de poliţie din localitatea unde urmează a avea loc acestea cu cel puţin 48 de ore înainte;

    b) sa stabilească persoanele responsabile pentru conducerea adunărilor publice;

    c) sa asigure un dispozitiv propriu de ordine, format din personal purtind însemne distinctive, stabilite împreună cu organele de poliţie;

    d) sa delimiteze spaţiul de desfăşurare a adunărilor publice, prin semne distincte şi vizibile, iar cînd acestea se desfăşoară în deplasare sa ia măsuri pentru limitarea spaţiului de circulaţie ocupat;

    e) sa achite anticipat, pe baza de deviz, contravaloarea serviciilor şi amenajărilor solicitate primăriilor, pentru desfăşurarea normală a adunărilor publice;

    f) sa stabilească traseele de afluire şi defluire a participanţilor şi sa ia măsuri ca ocuparea spaţiilor destinate desfăşurării adunării publice sa se facă cu puţin timp înainte de ora începerii activităţilor, iar părăsirea lor sa aibă loc imediat după ora limita stabilită;

    g) sa interzică participarea la adunările publice a persoanelor care au asupra lor, la vedere sau ascunse, băuturi alcoolice, arme de orice fel, materiale explozive sau incendiare, substanţe iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant, ori alte obiecte ce pot fi folosite pentru acţiuni violenţe sau de tulburare a desfăşurării normale a acestora;

    h) sa ia măsuri pentru îndepărtarea participanţilor care, prin modul de manifestare, tulbura ordinea şi liniştea publica, iar cînd aceştia nu se supun, sa-i semnaleze organelor de poliţie;

    i) sa intrerupa imediat adunarea publica atunci cînd constata ca au intervenit fapte de natura celor menţionate în art. 2.

    ART. 13

    Participanţii la adunările publice sunt obligaţi:

    a) sa respecte recomandările făcute de organizatorii adunărilor publice, împuterniciţii acestora sau organele de ordine;

    b) sa se abţină de la acţiuni de natura a impiedica desfăşurarea normală a adunărilor publice şi sa nu incite la asemenea acţiuni prin viu grai, manifeste sau alte mijloace audiovizuale;

    c) sa nu introducă sau sa posede, în timpul adunărilor publice, la vedere sau ascunse, obiecte de natura celor prevăzute în art. 12 lit. g);

    d) sa părăsească imediat adunările publice sau locul unde acestea se desfăşoară, cînd au fost somati de către organizatori, împuterniciţii acestora sau organele de poliţie;

    e) sa nu participe la adunări publice în stare de ebrietate, sa nu consume şi sa nu distribuie băuturi alcoolice sau droguri.

    ART. 14

    Este interzis ca persoane sau grupuri de persoane care nu au legatura cu adunările publice organizate sa se infiltreze în rindul demonstrantilor, cu scopul de a tulbura normală desfăşurare a acestora.

    SECŢIUNEA  2

    Obligaţiile primăriilor

    ART. 15

    Primăriile municipale, orăşeneşti sau comunale sunt obligate:

    a) sa stabilească prin decizie şi sa aducă la cunostinta publica, în termen de 5 zile de la publicarea prezentei legi, locurile ce cad sub incidenta dispoziţiilor art. 5;

    b) sa asigure, contra cost, serviciile şi amenajările tehnice solicitate în vederea desfăşurării normale a adunărilor publice;

    c) sa interzică desfacerea băuturilor alcoolice destinate desfăşurării adunărilor publice, în imediata apropiere sau, cînd considera necesar, chiar în intreaga localitate, pe toată durata acestora.

    d) sa întreprindă orice alte măsuri legale de natura a asigura caracterul paşnic şi civilizat al adunărilor publice;

    e) sa restituie sumele avansate potrivit art. 12 lit. e), dacă adunarea publica a fost interzisă din alte motive decît cele prevăzute în art. 9 sau care nu sunt imputabile organizatorilor.

 

    CAP. 4

    Asigurarea ordinii pe timpul desfăşurării adunărilor publice

 

    ART. 16

    Comandantii organelor locale de poliţie şi jandarmerie sau persoanele desemnate de aceştia au obligaţia de a asigura protecţia participanţilor şi de a stabili împreună cu organizatorii măsurile ce trebuie luate pentru desfăşurarea adunărilor publice declarate, în condiţiile de deplina ordine.

    ART. 17

    În cazul care adunările publice îşi pierd caracterul paşnic şi civilizat, poliţia şi trupele de jandarmi vor interveni pentru împiedicarea sau neutralizarea manifestărilor ce tulbura grav ordinea şi liniştea publica, pun în pericol viata, integritatea corporală a cetăţenilor, a trupelor de ordine sau ameninta cu devastari ori distrugeri de clădiri şi alte bunuri de interes public sau privat.

    ART. 18

    În cazurile prevăzute de art. 17, organele de ordine vor interveni folosind, în condiţiile legii şi în raport cu situaţiile create, mijloacele tehnice din dotare.

    ART. 19

    Intervenţia în forta a organelor de ordine va fi decisa de prefect, primar sau înlocuitorii acestora, din localitatea în care se desfăşoară adunarea publica, la solicitarea şefului organului local de poliţie sau împuternicitului acestuia desemnat sa asigure măsurile de ordine la locul manifestatiei.

    ART. 20

    Folosirea mijloacelor tehnice din dotare se va face numai după avertizarea şi somarea participanţilor de a se dispersa, de către ofiţerul de poliţie desemnat ca şef al dispozitivului de ordine sau şefii săi ierarhici. Pentru executarea dispersarii, se lasa la dispoziţia participanţilor un timp corespunzător, determinat în raport cu numărul acestora şi căile de defluire.

    Avertizarea şi somarea nu sunt necesare în cazul în care asupra organelor de ordine se exercita violenţe ori acestea se afla într-un pericol iminent.

    ART. 21

    Avertizarea consta în folosirea de semnale sonore sau luminoase şi atragerea atentiei participanţilor, prin mijloace de amplificare sonora, asupra necesităţii dispersarii lor şi respectării legii.

    ART. 22

    Dacă, după avertizare, participanţii nu s-au imprastiat, se spun prin mijloace de amplificare sonora cuvintele "Prima somaţie: Atentiune, va rugăm sa parasiti..., vom folosi forta", urmate de semnale sonore şi luminoase.

    Dacă, după trecerea perioadei de timp necesară pentru imprastiere, se constata ca prima somaţie a rămas fără rezultat, se trece la folosirea ultimei somaţii, prin rostirea cuvintelor "Ultima somaţie: Parasiti..., se va folosi forta", urmate de semnale sonore şi luminoase.

    Pentru perceperea somatiilor de către toţi participanţii, înainte de folosirea mijloacelor de împiedicare sau constringere, se emite un semnal luminos prin racheta de culoare roşie.

    ART. 23

    În caz de absolută necesitate, cînd se impune folosirea armelor de foc de către organele de ordine, în condiţiile legii, se repeta, în prealabil, ultima somaţie şi semnalul luminos prin racheta de culoare roşie.

    ART. 24

    Folosirea mijloacelor de împiedicare sau constringere va inceta de îndată ce s-a realizat degajarea spaţiilor, împrăştierea participanţilor şi s-a restabilit ordinea publica.

 

    CAP. 5

    Sancţiuni

 

    ART. 25

    Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea disciplinară, contravenţională, civilă sau penală.

    ART. 26

    Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu sunt săvîrşite în astfel de condiţii încît, potrivit legii penale, sa întrunească elementele constitutive ale unor infracţiuni:

    a) organizarea şi desfăşurarea de adunări publice nedeclarate, neinregistrate sau interzise;

    b) nerespectarea orelor de desfăşurare, traseelor de deplasare sau locului şi perimetrului destinat adunării publice;

    c) neluarea de către organizatori a măsurilor de întrerupere a adunării publice, cînd constata ca au intervenit fapte de natura celor prevăzute în art. 2;

    d) participarea la adunări publice nedeclarate sau interzise şi urmate de refuzul părăsirii locurilor de desfăşurare a acestora, la avertizarile şi somatiile organelor de ordine făcute potrivit legii;

    e) introducerea sau portul de către persoanele participante, în locurile destinate desfăşurării adunărilor publice, a armelor de orice fel, materialelor explozive sau incendiare, a substanţelor iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant, ori a altor obiecte ce se pot utiliza în acţiuni de violenta;

    f) instigarea prin orice mijloace, iniţierea sau recurgerea la acţiuni violenţe sau alte manifestări, cu intenţia de zadarnicire ori tulburare, în orice mod, a adunărilor publice;

    g) opunerea cu violenta organizatorilor sau imputernicitilor acestora ori împiedicarea lor de a-şi exercita atribuţiile legale privind asigurarea ordinii în desfăşurarea adunărilor publice;

    h) refuzul de a părăsi imediat adunarea, dacă măsura a fost dispusă de conducătorii acţiunilor;

    i) organizarea sau participarea la contramanifestatii desfăşurate în acelaşi timp şi în acelaşi loc cu adunările publice declarate, indiferent de modul lor de exprimare;

    j) introducerea sau desfacerea băuturilor alcoolice în locurile destinate desfăşurării adunărilor publice, pe toată durata acestora;

    k) refuzul de a părăsi imediat adunarea la solicitarea organelor de ordine, potrivit legii.

    Contravenţiile prevăzute la lit. a) - c) se sancţionează cu închisoare contravenţională de la una la 6 luni sau cu amenda de la 50.000 la 200.000 lei, iar cele prevăzute la lit. d) - k) cu închisoare contravenţională de la una la 3 luni sau cu amenda de la 10.000 la 50.000 lei.

    Pentru contravenţiile de la lit. a) - c) se sancţionează după caz, organizatorii sau persoanele fizice responsabile pentru conducerea adunărilor publice.

    ART. 27

    Contravenţiile prevăzute la art. 26 se constata de către primari sau împuterniciţii acestora anume desemnaţi, ofiţerii şi subofiterii de poliţie şi jandarmerie.

    ART. 28

    Dispoziţiile prezentei legi, referitoare la constatarea şi sancţionarea contravenţiilor, se completează cu cele ale Legii privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor şi ale Legii pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, în ce priveşte închisoarea contravenţională.

 

    CAP. 6

    Dispoziţii finale

 

    ART. 29

    Prezenta lege intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României.

    Pe aceeaşi data se abroga <LLNK 11990     2 401901   0 24>Decretul-lege nr. 2/1990 cu privire la organizarea adunărilor publice şi <LLNK 11990    39 401901   0 25>Decretul-lege nr. 39/1990 privind unele măsuri referitoare la desfăşurarea adunărilor publice, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

 

    ANEXA 1

 

                DENUMIREA ORGANIZATORULUI

                Nr.....din................

                                           Model de declarare prealabilă

 

                         Către,

                        (primărie)

                    - domnule primar -

 

     Va facem cunoscut ca în ziua de .............. luna ............. anul ......... între orele ................. şi ................... în

localitatea .........................., judeţul .................. se va desfasura o adunare publica organizată de către noi.

     La adunare vor participa circa ................................ persoane.

     Traseele de acces spre locul adunării, precum şi cele de dispersare vor

fi ...........................................................................

     Scopul adunării publice îl constituie manifestarea (aprobării, adeziunii

sau protestului) în legatura cu ..............................................

     Va asiguram ca adunarea se va desfasura în mod paşnic şi civilizat.

     Din partea noastră sunt împuterniciţi sa asigure şi sa răspundă de măsurile

privind buna organizare a adunării, astfel încît aceasta sa se desfăşoare în

condiţii paşnice, civilizate şi sa nu degenereze în acte de violenta, domnii:

     - ....................................................

     - ....................................................*)

     Personalul desemnat de noi sa execute măsuri de ordine pe parcursul

desfăşurării adunării şi pe trasee va purta următorul însemn distinctiv:

    ...................................................................

     În sprijinul bunei desfasurari a adunării, solicitam din partea primăriei

şi a organelor de poliţie luarea următoarelor măsuri: .......................

    .........................................................................

    .........................................................................

     Semnatura şi ştampila organizatorului

     --------------

     *) Se vor indica numele, prenumele, alte date de identificare ale

persoanelor împuternicite sa răspundă de organizare.

 

                   ----------------------------------

 

 

 


drumuri înzăpezite
drumuri cu polei
căderi de copaci
o infracţiune sau alte evenimente 

       
 
   
 
Link-uri instituţii locale

Primăria Alba Iulia

Consiliul Judeţean Alba

Prefectura judeţului Alba

Inspectoratul Judeţean de Poliţie Alba

Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Alba

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
Link-uri instituţii centrale

Preşedintele României

Guvernul României

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării

Serviciul Român de Informaţii

Ministerul Justiţiei

Uniunea Europeană

P
O
L
I
T
I
A

romptitudine
noare
oialitate
mpartialitate
enacitate
nitiativa
tasament
 

Poliţia Locală Alba Iulia: Acasă Despre noi Structura Sesizări Cariară Legislaţie Ştiri - Noutăţi Proiecte Comunicate de presă Galerie foto - video Contact Webmail Hartă site

 
  Copyright (c) 2008 Poliţia Locală Alba Iulia. Toate drepturile rezervate. Termeni şi condiţii Surse Credite hituri: 65515   |   ultima modificare: 20 October 2016 18:38:55.  
 

Legal Disclaimer

Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.
Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind aderarea României la Uniunea Europeană, vă rugăm să vizitaţi adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene în România.